Loading…

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verzuimverzekeren.nl: Verzuimverzekeren.nl een onlineplatform waarop vrijblijvend offertes kunnen worden aangevraagd voor verzuimverzekeringen in combinatie met arbodienstverlening.
2. Verzuimverzekering: Via verzuimverzekeren.nl kan een offerte worden aangevraagd voor een verzuimverzekering die een gedeeltelijke dekking geeft op de loonkosten bij ziekteverzuim van een werknemer.
3. Arbodienstverlening: Via verzuimverzekeren.nl kan een offerte worden aangevraagd voor arbodienstverlening in combinatie met een verzuimverzekering.

Artikel 2. Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, die door Verzuimverzekeren.nl worden uitgebracht, opdrachten en opdrachtbevestigingen aan Verzuimverzekeren.nl afgegeven.
1. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke offerte, opdracht, opdrachtbevestiging of overeenkomst, welke een voortzetting is van eerder met Verzuimverzekeren.nl gesloten overeenkomsten.
2. Eventuele algemene voorwaarden of afwijkende bedingen die door opdrachtgever of contractant worden gebruikt, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verzuimverzekeren.nl zijn aanvaard.
3. Bij verschil tussen de Verzuimverzekeren.nl voorwaarden en voorwaarden van derden, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zullen uitsluitend de Verzuimverzekeren.nl voorwaarden gelden.

Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes van Verzuimverzekeren.nl zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de offerte zelf blijkt.

Artikel 4. Duur en einde overeenkomst
1. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van ontbinding door opzegging dan wel van rechtswege zoals hierna is bepaald.
2. Indien in het kader van een met Verzuimverzekeren.nl gesloten overeenkomst één van de contracterende partijen niet, dan wel niet volledig dan wel niet tijdig presteert en ook hardnekkig nalaat tijdig en volledig te presteren nadat daartoe uitdrukkelijk een uiterste termijn is gesteld, is de andere partij bevoegd de overeenkomst terstond door opzegging te beëindigen, waarna de overeenkomst met onmiddellijke ingang zal zijn ontbonden onverminderd het recht van de schadelijdende partij op schadevergoeding. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzuimverzekeren.nl De HRM dienstverlener
3. Voorts eindigt de met Verzuimverzekeren.nl gesloten overeenkomst van rechtswege:
3.3.1 Aan het einde van de overeengekomen periode.
3.3.2 Bij het voltooien van de overeengekomen opdracht.
3.3.3 Bij onderling goedvinden van partijen.
3.3.4 Bij overlijden van de contractant of van de werknemer of wanneer deze onder curatele wordt gesteld.
3.3.5 Bij gehele of gedeeltelijke staking, ontbinding of overname van de onderneming van contractant onver- minderde het recht van Verzuimverzekeren.nl op schadevergoeding ten gevolge van beëindiging.
3.3.6 Bij faillissement of surseance van betaling van Verzuimverzekeren.nl of contractant.
4. In geval van beëindiging worden reeds aangegane verplichtingen met derden zoveel mogelijk nagekomen.

Artikel 5. Aard van de dienstverlening
1. De door Verzuimverzekeren.nl gesloten overeenkomsten zijn overeenkomsten van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW van het Burgerlijk Wetboek.
2. De door Verzuimverzekeren.nl met contractant gesloten overeenkomsten hebben betrekking op het leveren c.q. verrichten van diensten genoemd in artikel 1 en deze zijn verder gespecificeerd in de offerte.
3. Verzuimverzekeren.nl zal na het tot stand komen van de overeenkomst haar verplichtingen naar beste vermogen/inspanning met alle haar ten dienste staande middelen verrichten.

Artikel 6. Uitvoering dienstverlening
1. De dienstverlening vangt aan, conform contractueel gemaakte afspraken, na aanmelding van de contractant bij Verzuimverzekeren.nl door middel van een door contractant ondertekende opdracht/ offerte.
2. Verzuimverzekeren.nl voert de opdracht conform de offerte uit en zorgt volgens de gemaakte afspraken voor evaluatie en terugkoppeling.
3. Bij de begeleiding, bemiddeling en/of advisering van werknemers neemt Verzuimverzekeren.nl de uiterste nauwkeurigheid en integriteit in acht.
4. Contractant is aansprakelijk voor het op juiste wijze en met toestemming van de werknemer aan Verzuimverzekeren.nl verstrekken van persoonlijke en overige voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke gegevens betreffende de werknemer. Indien aan de werknemer faciliteiten, werkmateriaal, informatie e.d. ter beschikking zijn gesteld, dan is dit uitsluitend voor gebruik door de werknemer zelf.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Verzuimverzekeren.nl
1. Verzuimverzekeren.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de contractant aan Verzuimverzekeren.nl, alsmede ten gevolge van een onrechtmatige daad van de contractant of de werknemer zowel met betrekking tot door derden geleden schade als door henzelf geleden schade.
2. Verzuimverzekeren.nl is eveneens niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd indien deze schade voorkomt uit producten, diensten of projecten, welke niet door Verzuimverzekeren.nl zijn geleverd, verricht of uitgevoerd.
3. Verzuimverzekeren.nl is evenmin aansprakelijk voor schade aan derden hetzij als letselschade hetzij als zaakschade, veroorzaakt door een werknemer, noch voor schade aan de werknemer zelf in het kader van de met Verzuimverzekeren.nl gesloten overeenkomst.
4. Verzuimverzekeren.nl is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.
5. In gevallen waarin Verzuimverzekeren.nl aansprakelijk is voor schade wegens het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van een op Verzuimverzekeren.nl rustende verbintenis uit overeenkomst of onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van Verzuimverzekeren.nl beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
6. Zowel Verzuimverzekeren.nl als contractant verplichten zich de risico’s uit hoofde van hun op deze voorwaarden gebaseerde contractuele aansprakelijkheden op adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van de overeenkomst.

Artikel 8. Vrijwaring
1. De contractant zal Verzuimverzekeren.nl vrijwaren voor aanspraken, welke met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, hoe ook genaamd, van derden, de werknemer daaronder uitdrukkelijk begrepen, tegenover welke derden Verzuimverzekeren.nl zich niet op het bepaalde in deze algemene voorwaarden zou kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten, indien deze derden aan deze algemene voorwaarden zouden zijn gehouden.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht
1. De contractant alsook de werknemer is gehouden geheim te houden datgene, wat hem of haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder geheimhouding wordt toevertrouwd, alsook de informatie die hem of haar ter beschikking komt en waarvan hij of zij redelijkerwijs het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.
2. Verzuimverzekeren.nl alsmede de contractant zullen over en weer persoonsgegevens beschermen conform de wettelijke voorschriften vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In gevallen waarin geen vrijstelling van toepassing is zal worden voldaan aan de meldingsplicht als voorgeschreven in artikel 27 van voornoemde wet. 3. Contractant is tevens tot geheimhouding gehouden met betrekking tot alle gegevens van Verzuimverzekeren.nl, waarvan contractant kennis heeft genomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs heeft moeten kunnen begrijpen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Alle door Verzuimverzekeren.nl in offertes, brochures of anderszins gehanteerde prijzen en tarieven zijn onderhevig aan 21 procent BTW.
2. Verzuimverzekeren.nl is gerechtigd haar tarieven tussentijds aan te passen en in de lopende overeenkomsten te verwerken aan de hand van gewijzigde, relevante, landelijke indexcijfers.
3. Verzuimverzekeren.nl is bevoegd bij duurovereenkomsten deelfacturen te verzenden voor onderdelen van de overeenkomst die zijn verricht dan wel voor nog te verrichten onderdelen waarvoor reeds verplichtingen met derden moet worden aangegaan. Verzuimverzekeren.nl kan eveneens een voorschotbetaling verlangen van 25 procent van de factuursom.
4. Restitutie van reeds betaalde bedragen is slechts mogelijk in geval van ziekte of tussentijdse beëindiging door de werknemer indien en voor zover de betreffende annuleringstermijn nog niet is verstreken. Reeds gemaakte kosten met inbegrip van kosten voor nog uit te voeren, maar al gereserveerde cursussen, zullen in rekening worden gebracht, tenzij betreffende annuleringstermijn nog niet is verstreken.
5. De betalingstermijn voor alle aan Verzuimverzekeren.nl te betalen bedragen is 14 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op en dienen binnen zeven dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden.
6. In geval van niet tijdige betaling maakt Verzuimverzekeren.nl aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente verhoogd met 2 procent vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der volledige voldoening van het openstaande bedrag.
7. Indien Verzuimverzekeren.nl de incasso van openstaande vorderingen aan derden uit handen moet geven, maakt Verzuimverzekeren.nl aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijk gemaakte incassokosten ten bedrage van tenminste 15 procent.
8. Verzuimverzekeren.nl heeft een retentierecht op alle goederen, gelden of documenten, zoals diploma’s van contractant, zolang contractant niet aan al diens vorderingen heeft voldaan.
9. De contractant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Verzuimverzekeren.nl krachtens een met contractant gesloten overeenkomst aan contractant in rekening kan brengen.

Artikel 11. Geschillen
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, zullen alle geschillen, welke terzake van een op deze algemene voorwaarden overeengekomen prestatie mochten ontstaan, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Verzuimverzekeren.nl is gevestigd. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Artikel 12. Klachten- en privacyreglement
Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn het klachten- en privacyreglement.

Artikel 13. Vaststelling en inwerkingtreding
Dit reglement is vastgesteld door de directie van Verzuimverzekeren.nl en treedt in werking op 11 mei 2012. Het reglement is laatstelijk herzien d.d. 1 december 2015.